Medicinale werking honing ontrafeld
PvdD; mensonterend en anti-semitisch bezig in halalmarkt vanwege verkiezingen
Show all

Halal certificering in kaart

Halal certificering in kaart

Er zijn geen door de overheid vastgestelde normen of regulering van het halal keurmerk omdat halal enkel wordt gezien als een religieuze vereiste. Het ontbreken van door de overheid erkende halal certificatie-eisen geeft dikwijls aanleiding tot scepticisme van de consument tegenover producten die als halal gelabeld zijn.

Het halal-certificaat wordt uitgereikt door onafhankelijke controle-organisaties die onder een commerciële vorm of als vereniging zonder winstoogmerk (VZW) kunnen opereren.

logo's

Er zijn minimaal 144 certificerende instanties wereldwijd die ingedeeld kunnen worden.
Ze certificeren als:
1. islamitische organisatie
2. certificeringsbureau onder toezicht van een islamitische organisatie
3. moskee
4. zelfstandig certificeringsbureau
5. winstgevende bedrijven
6. semi-overheid of overheids instantie

Er zijn 11 grote wereldwijde organisaties waar certificeerders bij zijn aangesloten.
Zo zijn de meeste nederlands aanwezige certificeerders aangesloten bij WHFC bijvoorbeeld.
Bedrijven die halal producten op de markt willen brengen kunnen dus kiezen uit een ruim aanbod aan organisaties die na een audit & regelmatige controle een halal certificaat kunnen uitreiken.

Hun methodiek en professionaliteit verschilt in meer of mindere mate.

Het is dus van het grootste belang om gereputeerde audit & controlebedrijven te selecteren en te weten waar zij voor staan.

Vanuit wettelijke standpunt is zo’n halal certificaat niet verplicht maar het geeft een zekere garantie aan het product en wakkert zo het vertrouwen aan van de islamitische consument.
Sommige consumenten doen de moeite om op te zoeken wie of wat er achter zo’n certificaat schuil gaat, anderen zijn al tevreden als ze een etiket met Arabische belettering zien.

Eén van de struikelblokken voor de verdere groei van de halalmarkt is net het ontbreken van een wettelijk kader zodat iedereen een halal certificaat op zijn producten zou kunnen plakken zonder juridische gevolgen.

Het andere struikelblok is de discussie over het al dan niet toelaten van verdoving voor de slachting (de overgrote meerderheid van moslims heeft daar geen probleem mee) en het mechanisch slachten van pluimvee (de overgrote meerderheid heeft daar wel problemen mee). Geleerden zullen hier een grotere rol in moeten spelen en wetenschapelijk onderzoek is hard nodig.

Halal in Europa

Frankrijk en halal
In Frankrijk  zijn het vooral de moskeeën die actief zijn als controle-organisme. De 3 grootste van het land (de Grande Mosquée de Paris, Evry en Lyon) zijn verantwoordelijk voor de halal certificatie van de overgrote meerderheid van alle halal producten in Frankrijk.
De bekendste certificerings organisaties in Frankrijk zijn AVS (A Votre Service), HalalServices, Shahada en ARGML (Association Rituelle de la Grande Mosquee de Lyon).
Daarnaast zijn ook MCI (Muslim Conseil International,  SFCVH (Societe Francaise de Controle de Viande halal) en SCVH (Société Contrôle Viande Halal) heel actief.

Engeland en halal
Voor Engeland zijn de referenties HMC ( Halal Monitoring Comitee), HMS (Halal Muslim) Society en HFA(Halal Food Authority).

Maleisië en halal
Internationaal heeft Maleisië een ijzersterke reputatie. Hun certificaat komt van een door de staat gecontroleerde instelling JAKIM.

Ook Brunei heeft een controle-organisme opgericht die met een hoop marketingmiddelen in alle hoeken van de wereld wordt gepromoot: Brunei Halal.

Belgie en halal
In België zijn er een tiental controle-organismen zoals bijvoorbeeld
Eurohalal
European Islamic Halal Certification
Islamic Food Council of Europe
European Certification and Control of Halal.
Daarnaast is er ook de “Halal Federation of Belgium – HFB”, opgericht in 2007, waarvan enkele controle-organismen lid zijn.

Nederland en halal
HFFIA
Halalcorrect
HIC
HQC
Ook zijn er vanuit het buitenland certificeerders die in Nl certificeren.

Er is op dit moment een enorme groei van diverse certificeringsbureau’s waardoor de consument enorm behoefte heeft aan helderheid rondom de diverse keurmerken.
Een overzicht van halal controle-organismen in Europa kan men via info@ikeethalal.nl aanvragen.

Voorlichtingsbureau Halalvoeding probeert hier zoveel mogelijk van in kaart te brengen en hun halalcritera in beeld te krijgen.

Mariam Aaras
_________________________________________________________________________________________
google translation:

Halal certification

There are no standards set by the government and regulation of the halal label because halal only be seen as a religious requirement . Often a result of the lack of government-approved halal certification requirements gives skepticism of consumers towards products that are labeled as halal .

The halal certificate is issued by an independent audit organisatiesn under a commercial form or as non-profit organization ( NPO ) can operate .

There are at least 144 certifying agencies worldwide that can be classified.
They certify as :
1. Islamic organization
2. certification agency under the supervision of an Islamic organization
3. mosque
4. independent certification agency
5 . profitable companies
6. semi-public or public authority

There are 11 major global organizations that certifiers are affiliated.
Thus, most Dutch certifiers present joined WHFC example .
Companies that want to bring halal products on the market can therefore choose from a wide range of organizations that can issue a halal certificate . Following an audit and regular monitoring

Their methodology and professionalism differs in varying degrees .

It is therefore of utmost importance to select reputed audit and audit firms and to know where they stand .

From a legal point of view, such a halal certificate is not mandatory , but it gives a certain guarantee of the product and thus rekindling the confidence of Muslim consumers .
Some consumers make the effort to find out who or what is behind such a certificate is hidden , others are happy if they see with Arabic lettering label .

One of the stumbling blocks for the further growth of the halal market is just the lack of a legal framework so that everyone could stick without legal consequences . Halal certificate on its products

The other stumbling block is the debate over whether or not to allow anesthesia for slaughter (the vast majority of Muslims have no problem with that ) and the mechanical slaughter of poultry (the vast majority there are problems with it ) . Scholars will have to play a greater role here and science investigation is urgently needed .

Halal in Europe

France and halal
In France, it is mainly the mosques that operate as a control organism. The third largest in the country ( the Great Mosque of Paris , Lyon and Evry ) are responsible for the halal certification from the vast majority of all halal products in France .
The best-known certification organizations in France AVS (A Votre Service ) , Halal Services , Shahada and ARGML ( Association rituelle de la Grande Mosque de Lyon ) .
In addition, also MCI (Muslim Conseil International , SFCVH ( Societe Francaise de Controle de Viande halal ) and SCVH ( Société Contrôle Viande Halal ) very active .

England and halal
For England , the references HMC ( Halal Monitoring Comitee ) , HMS ( Halal Muslim) Society and HFA ( Halal Food Authority).

Malaysia and halal
Malaysia has a strong international reputation. Their certificate comes from a state-controlled institution Jakim .

Brunei has also set up a monitoring body with a lot of marketing resources is promoted in all corners of the world : Brunei Halal .

Belgium and halal
In Belgium there are a dozen control organisms such as
EuroHalal
European Islamic Halal Certification
Islamic Food Council of Europe
European Certification and Control of Halal .
There is also the “Halal Federation of Belgium – HFB ” , founded in 2007 , some of which control organisms are members .

Netherlands and halal
HFFIA
Halal Correct
HIC
HQC
Also there from abroad certifiers who certify in En .

There is currently a tremendous growth in various certification agencies giving consumers tremendous need for clarity around the various labels .
An overview of halal regulatory bodies in Europe Kanmen requests via info@ikeethalal.nl .

Information Food Halalfood is trying as much as possible to identify and image in their halalcritera
get .

Mariam Aaras

halal certificering

halal certificering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *