Stem ook! Voorlichtingsbureau Halalvoeding verrast met bos bloemen door Rabobank!
09/09/2012
Lichamelijke gevolgen van eetstoornissen onderschat
13/09/2012
Show all

Huisregels en voorwaarden

Algemene Voorwaarden en huisregels

Huisregels

Voorlichtingsbureau Halalvoeding biedt op Ikeethalal.nl facebookbezoekers aan te reageren en vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk.
Daarom heeft  ikeethalal.nl huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker zich aan dient te houden. Deze huisregels zijn hieronder te lezen. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

De huisregels zijn onderdeel van de Algemene Voorwaarden.

1. De beheerder
Het forum wordt beheerd door de Community manager van  Ikeethalal.nl en door de moderators, hierna gezamenlijk te noemen: de beheerder. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder consequent misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

2.Plichten gebruikers
De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.

Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de moderators op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de moderators en gebruiker ontvangt hiervoor een ban.
3.Wat is niet toegestaan op Ikeethalal.nl?

aHet plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

bHet plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal. Het is voor bezoekers niet toegestaan om (Soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op de website. Ook berichten en foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

d. Reclame maken, spammen. Spam is op geen enkele manier toegestaan op Ikeethalal.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Het plaatsen van een URL in het motto wordt ook gezien als spam. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.

e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

f. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, MSN-gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers van Voorlichtingebureau Halalvoeding bij naam of het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van Voorlichtingsbureau Halalvoeding. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.

g. Het aankondigen van zelfmoord

Het aankondigen van zelfmoord levert veel onrust op onder andere gebruikers van het forum. Speel je met zelfmoordgedachten? Schakel dan direct professionele hulp in/neem contact op met je huisarts. Hetzelfde geldt voor het aankondigen van zelfverminking en voor het uiten van serieuze bedreigingen naar mede-forummers.
h. Hengelen naar romantische contacten.

Als een account alleen wordt gebruikt om romantische contacten te zoeken wordt dit account direct permanent geblokkeerd. Ikeethalal.nl is geen datingsite. datingsite.

i. Het gebruik van meerdere nicknames binnen één discussie. Bij ‘dubbelnicken’ geldt dat de tweede (alternatieve) nick, zonder waarschuwing vooraf permanent wordt geblokkeerd. Voor de hoofdnick geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van ‘dubbelnicken’ tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd, dan wel omgezet naar een permanente ban.

j. Het plaatsen van spoilers. Tenzij dit duidelijk in de topic titel is vermeld.

k. Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijn- gebruik. Ga hiervoor naar de huisarts of specialist of mail naar info@ikeethalal.nl voor verdere begeleiding.

l. Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).

m. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes.

Het Viva forum is een discussieplatform en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken of programma’s. We willen dan ook niet dat gebruikers hiermee worden lastig gevallen.

Oproepen die niet zijn toegestaan zijn concreet:

– Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag
– Oproepen met een (verkapte) reclame uiting
– Oproepen voor deelname aan onderzoeken of enquêtes
– Oproepen waarin een website gepromoot wordt
– Oproepen met een medische grondslag (donoren, medische testpanels)
– Oproepen van andere media (TV / bladen / etc.)
We maken hierop een uitzondering voor redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming.

Er bestaan wel mogelijkheden maar zal eerst in overleg met ikeethalal.nl worden opgenomen.Mail daarvoor naar  info@ikeethalal.nl

5. Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? 
– De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
– Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
– De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:
Eerste overtreding: ban van 24 uur
Tweede overtreding: ban van 48 uur
Derde overtreding: ban van een week
Vierde overtreding: permanente blokkade 

Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing een periode van drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum dan wordt de laatst verkregen waarschuwing kwijtgescholden. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.
– De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.
Uitzonderingen:
– Wordt een account enkel en alleen gebruikt om reclame te maken/te spammen dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden. Hierover ontvangt de spammer geen mail.
– Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de beheerder) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld. Dit geldt ook voor het aankondigen van zelfmoord.

Wanneer je geblokkeerd wordt zullen de moderators hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken naar info@ikeethalal.nl. Het standpunt van de webbeheerder is bindend.

6. Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?
Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de moderators, die zullen dan passende actie ondernemen. Mail dan naar info@ikeethalal.nl.

 

Aansprakelijkheid
1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site Ikeethalal.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Ikeethalal.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website Ikeethalal.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website  Ikeethalal.nl is het mogelijk dat de informatie die op  Ikeethalal.nl  wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op de website  Ikeethalal.nl is grotendeels afkomstig van de bezoekers aan Ikeethalal.nl en is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website  Ikeethalal.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer.  Ikeethalal.nl  kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van  Ikeethalal.nl  zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, of de internetprovide.  Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op  Ikeethalal.nl  geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van  Ikeethalal.nl , of met de tijdelijke onmogelijkheid om Ikeethalal.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van  Ikeethalal.nl verkregen is.  Ikeethalal.nl  garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via  Ikeethalal.nl verkregen informatie. De informatie op  Ikeethalal.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacybeleid/Beroepsgeheim
Een diëtist heeft beroepsgeheim en zal de gegevens van cliënten ten alle tijden vertrouwelijk behandelen.


Copyright
Ikeethalal.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van  Ikeethalal.nl  mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in  Ikeethalal.nl  opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Voorlichtingsbureau Halalvoeding (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers
1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website  Ikeethalal.nl  geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Sanoma Media Netherlands dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Viva.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op  Ikeethalal.nl  plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Viva.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Viva.nl terzake van vorderingen van derden.

4.  Ikeethalal.nl  heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Viva.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van  Ikeethalal.nl , sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.
Intellectuele eigendomsrechten Ikeethalal.nl
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam  Ikeethalal.nl  en het logo van  Ikeethalal.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Voorlichtingsbureau Halalvoeding.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Ikeethalal.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij  Ikeethalal.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Ikeethalal.nl  is het onder meer niet toegestaan de website Ikeethalal.nl , of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen
Ikeethalal.nl behoudt zich het recht voor om bezoekers onder de 16 jaar uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van  Ikeethalal.nl  indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.


Bevoegdheden en rechten redactie Ikeethalal.nl

De redactie van  Ikeethalal.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Ikeethalal.nl verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van  Ikeethalal.nl ,in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van  Ikeethalal.nl,
de verdere toegang tot c.q. deelname aan  Ikeethalal.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van  Ikeethalal.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

September 2012

Diëtist Mariam
Diëtist Mariam
Mijn naam is Mariam Aaras en heb deze website gemaakt door en voor jullie om zoveel mogelijk informatie te bieden daar waar veel vragen, discussie en behoefte naar was. Dieetadviezen vanuit de Nederlandse keuken, maar ook rekening houdend met de halalrichtlijnen die moslims hanteren. Daarnaast heb ik een brede interesse in de multiculturele keukens. Zelf ben ik een dubbelbloedje van Marokkaanse en Nederlandse komaf wat mij rijk heeft gemaakt aan voedingskennis. Het is de granaatappel waarmee mijn vader me heeft geïnspireerd om de genezende werking van fruit te gaan onderzoeken en de vijgenboom van mijn opa in Marokko. Mijn moeder heeft me de gezondheidseffecten van boerenkoolstampot en erwtensoep geleerd met een halaltintje. Je bent wat je eet en gezond eten begint bij kennis. Voeding brengt mensen bij elkaar en de verscheidenheid aan culturen is een rijkdom want na zoveel jaren ben ik nog steeds niet uitgeleerd. Voeding mijn levenspassie en help er graag anderen mee om er van te genieten en gezonder van te worden.

Comments are closed.