Reglement Voorlichtingsbureau Halalvoeding

Reglement
Algemene voorwaarden
 

Voorlichtingsbureau Halalvoeding heeft een aantal Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten en activiteiten die samenhangen met ikeethalal.nl en/of worden aangeboden door ikeethalal.nl.

Huisregels
Voorlichtingsbureau Halalvoeding biedt op ikeethalal.nl informatie en nieuwsberichten aan. Ikeethalal.nl vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft ikeethalal.nl een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld.
De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Plichten bezoekers

De bezoeker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de webbeheerder(s) op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de moderators en gebruiker ontvangt hiervoor een ban.

Wat is niet toegestaan op Ikeethalal.nl?

aHet plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

bHet plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur of met bronvermelding.

c. Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal. Het is voor gebruikers niet toegestaan om (Soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen.  Ook berichten en foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.

d. Reclame maken, spammen. Spam is op geen enkele manier toegestaan op Ikeethalal.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail.
Het plaatsen van een URL in het motto wordt ook gezien als spam. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.

e. Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

f. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, MSN-gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers en vrijwilligers van Voorlichtingsbureau Halalvoeding bij naam of het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van Voorlichtingsbureau Halalvoeding. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.

g. Het aankondigen van zelfmoord

Het aankondigen van zelfmoord levert veel onrust op onder andere gebruikers van het forum. Speel je met zelfmoordgedachten? Mail ons zo snel mogelijk via info@ikeethalal.nl. Schakel direct professionele hulp in/neem contact op met je huisarts. Hetzelfde geldt voor het aankondigen van zelfverminking en voor het uiten van serieuze bedreigingen naar mede-forummers.

h. Hengelen naar romantische contacten.

Als een account alleen wordt gebruikt om romantische contacten te zoeken wordt dit account direct permanent geblokkeerd. Ikeethalal.nl is geen datingsite.

i. Het gebruik van meerdere nicknames binnen één discussie. Bij ‘dubbelnicken’ geldt dat de tweede (alternatieve) nick, zonder waarschuwing vooraf permanent wordt geblokkeerd. Voor de hoofdnick geldt: blokkade volgens het bansysteem. Is er sprake van ‘dubbelnicken’ tijdens een tijdelijke ban, dan wordt die ban verlengd, dan wel omgezet naar een permanente ban.

j. Het plaatsen van spoilers. Tenzij dit duidelijk in de topic titel is vermeld.

k. Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).

l. Onnodig quoten. Quoten moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk bericht je reageert. Ook het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan: het is immers logisch dat je reageert op de openingspost.

m. Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes.

Deze diensten mogen alleen geplaatst worden in overleg met Voorlichtingsbureau Halalvoeding.

Oproepen die niet zijn toegestaan zijn concreet:

– Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag
– Oproepen met een (verkapte) reclame uiting
– Oproepen voor deelname aan onderzoeken of enquêtes
– Oproepen waarin een website gepromoot wordt
– Oproepen met een medische grondslag (donoren, medische testpanels)
– Oproepen van andere media (TV / bladen / etc.)
We maken hierop een uitzondering voor redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming.

5. Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? 
– De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
– Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
– De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:
Eerste overtreding: ban van 24 uur
Tweede overtreding: ban van 48 uur
Derde overtreding: ban van een week
Vierde overtreding: permanente blokkade

Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.
– De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

Uitzonderingen:
– Wordt een account enkel en alleen gebruikt om reclame te maken/te spammen dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden. Hierover ontvangt de spammer geen mail.
– Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de beheerder) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld. Dit geldt ook voor het aankondigen van zelfmoord.

Wanneer je geblokkeerd wordt zullen de moderators hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken bij de Community Manager;info@ikeethalal.nl. Het standpunt van de Community manager is bindend.

6. Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?
Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de moderators, die zullen dan passende actie ondernemen. Je kunt de moderators bereiken via de toverstaffunctie in het forum of via info@ikeethalal.nl. Indien je je dusdanig ergert aan een bepaalde gebruiker, meldt dit ook.

Aansprakelijkheid
1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site ikeethalal.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Ikeethalal.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website ikeethalal.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website ikeethalal.nl, is het mogelijk dat de informatie die op ikeethalal.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

3. De content op de website ikeethalal.nl is grotendeels afkomstig van de bezoekers  aan de site en onze social media kanalen zoals de Facebookpagina’s, Twitter en Linked In.
Ikeethalal.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende bezoeker. Ikeethalal.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van ikeethalal.nl zijn van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de internetprovider . Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op ikeethalal.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten van adverteerders worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ikeethalal.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om ikeethalal.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ikeethalal.nlverkregen is.

Privacybeleid
Dieetadvisering is de regel dat alle informatie van de clienten in vertrouwen wordt genomen.Vanwege beroepsgeheim zal geen informatie zonder toestemming van de client aan derden gegeven worden.

De AVG vervangt de Wet Persoonsgegevens en is een Europese richtlijn die in alle lidstaten zal gelden. We anticiperen ook op de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), die de Wet bescherming persoonsgegevens zal vervangen per 25 mei 2018. We zullen hierna verwijzen naar deze wetgeving als “de Relevante Wetgeving”.
In geval van klantengegevens die halalvoeding informatie hebben aangevraagd of zich ooit hebben aangemeld voor een nieuwsbrief welke gegevens zijn per 24 mei 2018 benaderd om zich af te melden via email.

Copyright
Ikeethalal.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van ikeethalal.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in ikeethalal.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Voorlichtingsbureau Halalvoeding.

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers
1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de bezoekers op de website ikeethalal.nl geeft de bezoeker volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Voorlichtingsbureau Halalvoeding dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van ikeethalal.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de bezoeker afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op ikeethalal.nl plaatst in geval dat deze enige vorm van reclame voor eigen bedrijf maakt.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website ikeethalal.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Bezoeker vrijwaart ikeethalal.nl terzake van vorderingen van derden.

4. Ikeethalal.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Ikeethalal.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Ikeethalal.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Ikeethalal.nl.nl
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Ikeethalal.nl en het logo van Ikeethalal.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Voorlichtingsbureau Halalvoeding.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het formaat en de inhoud van de website Ikeethalal.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Ikeethalal.nl tenzij er een andere bronvermelding bij staat.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ikeethalal.nl is het onder meer niet toegestaan de website Ikeethalal.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen
Ikeethalal.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Ikeethalal.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.
Dieetadvisering aan minderjarigen zal onder toezicht van ouders/verzorgers plaats vinden.

Bevoegdheden en rechten redactie Ikeethalal.nl
De redactie van Ikeethalal.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Ikeethalal.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Ikeethalal.nl,in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is.
De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Viva.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Ikeethalal.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van Ikeethalal.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.