Europese Commissie organiseert conferentie religieuze slacht in Brussel

Diëtist Mariam aanwezig op het internationale congres “”Women Leadership in the Halal Industry
07/03/2022
NOS: Wildgroei aan halalkeurmerken, maar waar ze voor staan is onduidelijk
16/02/2023
Show all

Europese Commissie organiseert conferentie religieuze slacht in Brussel

20 oktober 2022
Vandaag is het een belangrijke dag vandaag voor veel moslims en joden aangezien moslims en joden nu al zolang campagnes voeren tegen het verbod op rituele slachting.
De Europese Commissie houdt vandaag in samenwerking met de VN, OVSE-ODIHR(Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) en de Raad van Europa een belangrijke conferentie over religieuze slachting met de titel  “Vrijheid van religie met betrekking tot religieuze slachting”.

De conferentie wordt in besloten kringen gehouden. Deze wordt vertegenwoordigd door de lidstaten van de Europese Unie (EU) die bijeenkomen met andere nationale autoriteiten, speciale gezanten en coördinatoren voor de bestrijding van antisemitisme en anti-moslimhaat, vertegenwoordigers van nationale joodse, islamitische en andere religieuze gemeenschappen, internationale organisaties en onafhankelijke deskundigen waaronder  onderzoekers en de academische wereld, aldus de site van de Europese Commissie.

Gekoppeld aan de dialoog met ‘Kerken, religieuze gemeenschappen en niet-confessionele organisaties’, heeft deze conferentie tot doel de kwestie van religieuze slachting aan de orde te stellen en het bewustzijn te vergroten over het belang van deze traditie voor joodse en moslimgemeenschappen.
Bovendien heeft het tot doel de uitwisseling van beste praktijken te vergemakkelijken en een open dialoog mogelijk te maken tussen de openbare autoriteiten en de joodse en moslimgemeenschappen.

Voorlichtingsbureau Halalvoeding had vandaag even contact gehad met 1 van de aanwezigen, shaykh Dr. Umar Al-Qadri  die voorzitter is van de “Irish Muslim Council” en daarnaast ook directeur van Department of Halal Certification Europe (DHCE) uit Ierland.
Hij gaf aan daar aanwezig te zijn om de uitwisseling van praktijken tussen openbare autoriteiten en joodse en moslimgemeenschappen met betrekking tot slachten op basis van religieuze tradities te vergemakkelijken. Ook hij ziet dit voortbouwend op de ervaring van internationale organisaties zoals de VN, OVSE-ODIHR en de Raad van Europa’, zoals aangegeven in haar EU-antisemitisme strategie.

Afgelopen jaren is er een enorme druk op het verbieden van de rituele slacht in Europa. In sommige landen is het al verboden. In België was in 2021 een enorme verdeeldheid.
Zo werden er petities en debatten gehouden. De Gaia die tegen rituele slacht zonder verdoven is, had 70000 handtekeningen, maar de de andere petitie die de joodse praktijk “shehitah” en de islamitische praktijk “dhakat” beschermde, had 110000 handtekeningen.

Al sinds 2010 hebben we als Voorlichtingsbureau Halalvoeding onze zorgen geuit over de ontwikkeling wat betreft de halalslachtmethode dhakat. Deze hoort halal en tayib te zijn.
Wij zien dan ook een verbod als een enorme onderdrukking van religieuze vrijheid waarbij dierenwelzijn ook zeker voorop staat. Tevens is bedwelmen zoals gasverdoven, penschot en electrisch waterbad in onze ogen zeer dieronvriendelijk en veroorzaakt stresshormonen in het vlees. Ook zien we onverdoofd slachten als iets positiefs waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheid en minder onnodige massaproductie plaats vindt.
Maar we kunnen beter nu niet de discussie aangaan om steeds te moeten verantwoorden dat onverdoofd slachten een betere methode is, maar dat deze geaccepteerd moet blijven.

In Nederland is er nog steeds het “Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten” sinds 5 juni 2012 en het Addendum daaropvolgend in 2017.
Waar het om draait bij het Convenant is onderstaande zoals is genoemd:

“Met als uitgangspunt de grondwettelijk en internationaalrechtelijk gewaarborgde vrije belijdenis van
godsdienst of levensovertuiging en het behoud van de mogelijkheid om onbedwelmd te slachten
volgens religieuze riten, is het mogelijk verbeteringen door te voeren op het gebied van dierenwelzijn
bij het slachtproces, waarbij moet worden uitgegaan van de optimale omstandigheden in relatie tot
het welzijn van het dier, op zodanige wijze die verenigbaar is met de israëlitische of islamitische ritus;”

UPDATE 21 oktober 2022
De aanbevelingen die voort zijn gekomen uit de conferentie zijn:
– De perceptie dat religieus slachten en dierenwelzijn niet verenigbaar zou kunnen zijn, is onjuist.
– Bij religieus slachten wordt rekening gehouden met dierenwelzijn en biedt een humane methode voor
het slachten van dieren
– 1400 jaar geleden toen het concept van dierenwelzijn vreemd was bij de mensheid kwam profeet
Mohammed sws met richtlijnen met betrekking tot religieus slachten met de bedoeling om zo min
mogelijk pijn lijden voor dieren te garanderen en het vlees halal te maken(toegestaan).
– Een aantal richtlijnen vanuit de Islam die het dierenwelzijn hoog houden zullen blijven gehandhaafd
moeten worden: Een dier niet in het bijzijn van andere dieren slachten om stress te voorkomen, het dier
voorafgaande aan de slacht drinkwater geven, het mes moet scherp zijn zodat de snede zo snel
mogelijk is en het dier er zo min mogelijk van merkt.
– Het is belangrijk dat exporteurs van dierenwelzijn en de religieuze slachtexperts de dialoog aan gaan
om misverstanden tegen te gaan.

Wij hopen dat binnen de EU nu beter inzicht komt in het belang van de rituele slacht en daarmee vrijheid van religie een groot goed blijft in Europa. Daarnaast hopen we op vruchtbare samenwerkingsverbanden tussen diverse organisaties.

Voorlichtingsbureau Halalvoeding, Mariam Aaras

Bronnen:
www.rijksoverheid.nl
https://www.lemonde.fr
https://www.kuna.net.kw
https://www.jpost.com/
Interview shaykh Dr. Umar Al-Qadri
https://www.rd.nl/artikel/379210-partij-voor-de-dieren-misleidt-over-ritueel-slachten
* Foto’s eigendom van sheykh Dr. Umar Al-Qadri

English:

European Commission organizes conference on religious slaughter in Brussels
(goole vertaling)
 
October 20, 2022
Today is an important day for many Muslims and Jews today as Muslims and Jews have been campaigning against the ban on ritual slaughter for so long now.
The European Commission, in collaboration with the UN, OSCE-ODIHR (Organization for Security and Co-operation in Europe) and the Council of Europe, is today holding a major conference on religious slaughter entitled “Freedom of religion with regard to religious slaughter”.

The conference will be held in private. It is represented by the Member States of the European Union (EU) meeting with other national authorities, special envoys and coordinators for the fight against anti-Semitism and anti-Muslim hatred, representatives of national Jewish, Muslim and other religious communities, international organizations and independent experts including researchers and academia, according to the European Commission's site.

Linked to the dialogue with “Churches, religious communities and non-denominational organizations”, this conference aims to raise the issue of religious slaughter and raise awareness about the importance of this tradition for Jewish and Muslim communities.
In addition, it aims to facilitate the exchange of best practices and enable open dialogue between the public authorities and the Jewish and Muslim communities.

Sheikh Dr. Umar Al-Qadri from Ireland
Halal Nutrition Information Agency had had contact with 1 of the attendees today, shaykh Dr. Umar Al-Qadri who is President of the Irish Muslim Council and also Director of Department of Halal Certification Europe (DHCE) from Ireland.
He indicated that he was there to facilitate the exchange of practices between public authorities and Jewish and Muslim communities regarding slaughter based on religious traditions.

He too sees this building on the experience of international organizations such as the UN, OSCE-ODIHR and the Council of Europe', as indicated in its EU anti-Semitism strategy.
In recent years there has been enormous pressure to ban ritual slaughter in Europe. It is already banned in some countries. There was a huge division in Belgium in 2021.
Petitions and debates were held. The Gaia that opposes ritual slaughter without stunning had 70,000 signatures, but the other petition protecting the Jewish practice of shehitah and the Islamic practice of dhakat had 110,000 signatures.

Since 2010, as the Halal Food Information Agency, we have expressed our concerns about the development of the halal slaughter method dhakat. This should be halal and tayib.
We therefore see a ban as an enormous suppression of religious freedom, in which animal welfare certainly comes first. To our opinion, stunning such as gas stun, pin shot and electric water bath is very unfriendly to animals and causes stress hormones in the meat. We also see slaughter without stunning as something positive that takes sustainability into account and less unnecessary mass production takes place.
But it is better not to enter into the discussion now to have to justify that slaughter without stunning is a better method, but that it must remain accepted.
In the Netherlands there is still the "Convenant on slaughter without stunning according to religious rites" since June 5, 2012 and the Addendum subsequent in 2017.

"What the Covenant is about is the following as mentioned: Based on the constitutional and international law guaranteed free profession of religion or belief and the preservation of the possibility to practice without intoxication slaughter according to religious rites, it is possible to make improvements in animal welfare in the slaughtering process, based on the optimal conditions in relation to the welfare of the animal, in such a way that is compatible with the israelite or Islamic rite"

UPDATE October 21, 2022
The recommendations that emerged from the conference are:
- The perception that religious slaughter and animal welfare is not compatible 
  is incorrect and not accurate.
- Religious slaughter takes animal welfare into consideration and provides a humane 
  method for the slaughter of animals
- 1400 years ago when the concept of animal welfare was foreign to mankind came 
  prophet Mohammed sws gave guidelines regarding religious slaughter to ensure 
  minimum suffering and pain for animals and to make the meat halal.
- A number of guidelines from Islam that keep animal welfare high will be  
  maintained, should be: Do not slaughter an animal in front of other animals to 
  avoid stress,the animal give drinking water before slaughter, the knife must be 
  sharp so that the cut is as fast possible and the animal notices it as little as 
  possible.
- It is important that animal welfare exporters and the religious slaughter experts 
  enter into a dialogue to avoid misunderstandings.

We hope that within the EU there is now a better understanding of the importance of ritual slaughter and thus freedom of religion remains a great asset in Europe.
We also hope for fruitful collaborations between various organisations.

Halal Food Information Office, Mariam Aaras

Welkom 

Vragen? Mail gerust naar info@ikeethalal.nl

Diëtist Mariam
Diëtist Mariam
Mijn naam is Mariam Aaras en heb deze website gemaakt door en voor jullie om zoveel mogelijk informatie te bieden daar waar veel vragen, discussie en behoefte naar was. Dieetadviezen vanuit de Nederlandse keuken, maar ook rekening houdend met de halalrichtlijnen die moslims hanteren. Daarnaast heb ik een brede interesse in de multiculturele keukens. Zelf ben ik een dubbelbloedje van Marokkaanse en Nederlandse komaf wat mij rijk heeft gemaakt aan voedingskennis. Het is de granaatappel waarmee mijn vader me heeft geïnspireerd om de genezende werking van fruit te gaan onderzoeken en de vijgenboom van mijn opa in Marokko. Mijn moeder heeft me de gezondheidseffecten van boerenkoolstampot en erwtensoep geleerd met een halaltintje. Je bent wat je eet en gezond eten begint bij kennis. Voeding brengt mensen bij elkaar en de verscheidenheid aan culturen is een rijkdom want na zoveel jaren ben ik nog steeds niet uitgeleerd. Voeding mijn levenspassie en help er graag anderen mee om er van te genieten en gezonder van te worden.

Comments are closed.