NOODOPROEP: 2018 het jaar van het einde van echt halal vlees?
18/06/2018
Halalvlees groothandel Interhalalmeat opent zijn deuren nu ook voor consumenten
14/09/2018
Show all

Wel of geen boycotactie tijdens offerfeest?

Wel of geen boycotactie tijdens offerfeest?

De afgelopen dagen gaan er diverse berichten rond op social media vanuit moskeebesturen om moslims te waarschuwen voor diverse misstanden in slachthuizen. ook ging er een oproep rond over de boycot tijdens het offerfeest.

Zorgen over de huidige stand van zaken van halal slachten
Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest waarbij moskeebesturen informatie kregen over de huidige stand van zaken over het halal slachten in Nederland.  Onder andere over het convenant “ritueel slachten” dat per 1 januari is ingegaan,  dat onverdoofd slachten toestaat in Nederland maar onder bepaalde voorwaarden.

Er zijn ten eerste vooral veel zorgen over die voorwaarden en de uitvoering van het convenant “rituele slacht”. Ten tweede zijn er zorgen, omdat er uiteindelijk toch een verbod op onverdoofde slacht zal komen vanwege het nieuwe wetsvoorstel van afgelopen maart van de Partij van de Dieren.

Ten derde zijn er slachthuizen die de dieren verdoven en dat als halal op de markt brengen.
Er zijn diverse verdovingstechnieken waaronder de penschot en de elektrische tang op de kop voorafgaand aan de halssnede.
Naar nu blijkt worden in sommige slachthuizen nu ineens ook lammeren na de snede verdoofd zonder dat dit in in het convenant rituele slacht is afgesproken. Toch verkoopt men het als halal.

Offerfeest en de oproep tot boycot
Samenwerkende Moskeeen Utrecht en Omgeving (S.M.U.O.) plaatsten deze week een bericht op Facebook waarin zij oproepen geen offer te brengen in Nederland. Ze hebben aangeraden om dit in het buitenland te doen met als reden dat we geen garantie kunnen krijgen dat het slachten op de correcte islamitische rituele wijze wordt uitgevoerd, dat er te veel twijfel is en dat de slagers/slachthuizen geen openheid van zaken geven hoe er geslacht wordt (of er wel of niet vooraf verdoofd wordt). Zij roepen op om afstand te nemen van twijfelachtige zaken en tot een boycot.

Zo heeft de moskee in Breda afstand genomen van het slachthuis waar de komende Eid werd besloten de lammeren te gaan verdoven. Ook in Veenendaal wil het slachthuis overstappen op verdoven tijdens het offerfeest maar de imam heeft het geweigerd aldus de voorzitter van de moskee.

Het halal slachten in Nederland wordt moslims helaas steeds moeilijker gemaakt de laatste jaren en veroorzaakt verdeeldheid af en toe. We moeten er enorm voor waken dat men niet verdeeld raakt en we naar oplossingen blijven zoeken. Het is goed om te zien dat nu steeds meer organisaties bewuster zijn geworden van wat er gaande is en iets  willen doen om de gemeenschap te beschermen tegen haram voedsel en tegen onrechtvaardigheid.

Maar toch: het offerfeest is een zeer belangrijk feest waarin niet zozeer het om het vlees gaat maar om het opvolgen van wat de profeten ons hebben opgedragen; namelijk een schaap offeren.
Wij hopen dat we deze belangrijke sunnah, die bijna verplicht is en daarom sunnah muaqada genoemd wordt, nooit opgeofferd hoeft te worden door een verbod.

Verwarring en weerstand naar aanleiding van bericht
De  Samenwerkende Moskeeën Utrecht en Omgeving (S.M.U.O.) geeft aan dat hun bericht dat op social media rond verspreid werd mogelijk wat verwarring heeft gegeven en weerstand van andere organisaties heeft opgeroepen. Ze hebben ons onderstaande email verstuurd voor opheldering:

“Allereerst is onze boodschap NIET om geen offer te brengen voor Eid Ul Adha. Als je garanties kunt krijgen en 100% zeker bent dat het offer op de juiste en correcte islamitische wijze is geslacht, dan raden wij juist aan om jouw offer hier in Nederland te slachten.

Helaas is er geconstateerd dat er momenteel veel twijfel is of de slagers en slachthuizen het slachten op de correcte islamitische wijze uitvoeren. Deze constatering is gebaseerd op onderzoek naar de handelswijze van slachthuizen. Het onderzoek bestaat uit bezoeken aan slachthuizen waarbij door enkele slachthuizen zelf aangegeven is dat het dier eerst verdoofd wordt voor het slachten (door gebruik van verdoving of kogel/pin door de kop). Ook is er door eigen mensen bij bezoeken aan andere slachthuizen geconstateerd (met eigen ogen gezien) dat het verdoven gebeurt voordat het slachten plaatsvind. Een aantal van deze mensen die deze praktijken eerlijk toe hebben gegeven zijn zelf werkzaam voor een aantal van deze slachthuizen.

Als dit niet al voldoende is om het af te raden, dan is het in ieder geval voldoende om te twijfelen over de juiste en correcte islamitische wijze van slachten. Hierbij is het welzijn van de dier nog niet eens meegenomen. Bij twijfel is ons advies om hier afstand van te nemen en om naar een andere oplossing te zoeken om alsnog aan de Sunnah te voldoen (bijvoorbeeld familie of kennissen in geboorteland te machtigen om uit jouw naam een offer te slachten).

Ook moet duidelijk zijn dat ons advies niet enkel geldt voor het offer voor Eid ul Adha, maar voor het slachten in het algemeen. Bij twijfel afstand nemen van vlees- en kipproducten en bij garanties gewoon slachten/kopen.

Wij dienen als moslimgemeenschap een EENHEID te vormen en voor onze RECHTEN op te komen. Helaas hebben ook wij geconstateerd dat er diverse instellingen en/of personen zijn die afstand nemen van ons bericht. Wellicht is deze bovenstaande onderbouwing bij hen niet bekend of oordelen zij er anders over. Wij vinden het in ieder geval onze verantwoordelijkheid om dit bekend te maken aan onze islamitische gemeenschap. Ook wij staan op de dag des oordeels voor Allah swt en ons zal gevraagd worden wat wij hebben gedaan aan deze situatie. Het ideaalbeeld voor ons in de toekomst is dat we onderdeel mogen uitmaken van 1 organisatie die samen besluiten neemt op dit soort islamitische thema’s, maar wij kunnen dat niet afwachten en daarom sturen wij dit bericht nu als S.M.U.O. Voor de toekomst is er ook voor ons een rol weggelegd om stappen te maken hierin.

Er zijn slagers die met ons contact hebben opgenomen n.a.v. deze berichtgeving en reeds op de hoogte waren van de situatie. Deze groep slagers waren al van plan om vlees- en kipproducten uit het buitenland (specifiek: Polen en Engeland) te importeren. Het feit dat deze plannen er zijn, geeft al aan dat ook deze groep slagers hun verantwoordelijkheid neemt om de kwaliteit van halal vlees te waarborgen in Nederland. De vraag aan onze islamitische gemeenschap is of wij op deze manier verder moeten gaan en we uit het buitenland moeten importeren of dat we als eenheid voor onze rechten moeten opkomen zodat we gewoon in Nederland halal kunnen slachten.

S.M.U.O blijft zich inzetten voor de Moslimgemeenschap en door samen te werken zal onze STEM gehoord worden.

Wa ‘alaykoumussalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuhu,

Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving

www.smuo.nl | info@smuo.nl |

Met vriendelijke groet,
Wa alaikoem salaam,

Ook de Vereniging van Imams heeft gereageerd vanwege de zorgen die ze hebben rondom het offerfeest en halal slacht in Nederland. Onderstaand de brief:

 In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
Donderdag 12 juli 2018 (28 shawwal 1439)
Betreft: kwesties aangaande de rituele slacht gedurende het offerfeest

Alle lof behoort toe aan Allah en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammed vrede zij met hem, zijn familieleden, en zijn metgezellen.
De Vereniging Imams Nederland heeft onlangs vele vragen ontvangen
aangaande de rituele slacht gedurende het offerfeest, in het bijzonder door de oproep van enkele moslims om hiervan af te zien in het licht van de huidige gang van zaken rondom het ritueel slachten in Nederland. Met de hulp van Allah de Verhevene verklaren wij het volgende:

Ten eerste:
de meerderheid van de moslimgeleerden kwalificeert het offeren 
als een sterk aanbevolen (religieuze) handeling; slechts enkelen stellen het offeren verplicht. Ongeacht de aangedragen onderbouwing, staat steeds voorop dat er een afweging moet worden gemaakt op basis van de bestaande omstandigheden, die per individu, tijd en plaats kan variëren.
Zolang een 
moslim in staat is om te offeren, dan doe hij dat omwille van de goddelijke
wetgeving en het doen herleven van de nobele profetische traditie.

Ten tweede: er bestaat overeenstemming onder de moslimgeleerden dat het

offeren beter is dan het weggegeven van de geldwaarde van het offerdier als
liefdadigheid. Immers, het offerfeest beslaat slechts drie dagen (imam shafi’i
heeft een vierde dag toegevoegd), terwijl het geven van liefdadigheid
gedurende het gehele jaar is toegelaten. Soms wordt er aangevoerd: wij maken
een geldbedrag over zodat anderen in ons naam het offerdier slachten, zodat
zij het vlees krijgen en wij het offer. Hoewel dit in beginsel is toegelaten,
bestaat het gevaar dat hierdoor het offeren onder de toekomstige generaties
zal verdwijnen.

Ten derde: de leeftijd van het offerdier, dat in Nederland in de meeste
gevallen een schaap betreft, is tenminste zes maanden. Dit is minder dan de
eis van de klassieke geleerden, aangezien bepaalde hedendaagse geleerden,
zoals de Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek, van mening zijn dat de eis
van de leeftijd ook is voldaan als het offerdier de vorm en omvang heeft van
een volwassen dier zoals die gesteld wordt in de religieuze wetgeving.

Ten vierde, als hoofdregel geldt dat het elektrisch verdoven van het offerdier
voor of na de slacht niet is toegestaan, aangezien dit valt onder het martelen
van het dier. Het toedienen van elektrische schokken na de slacht om de
bewegingen van het dier te stoppen, brengt geen directe schade toe aan het
dier en heeft geen invloed op de geldigheid van de slacht. Dit vloeit voort uit
het principe van het ‘minste kwaad’ dat als oplossing is aangenomen in juli
2017 tussen de overheid, de joden en de moslims. Wat betreft het verdoven
voor de slacht geldt: komt het dier te overlijden, dan mag het niet meer
geconsumeerd worden, is het dier nog in leven na de verdoving waardoor het
nog bloedt en beweegt, dan mag het wel geconsumeerd worden.

Ten vijfde: het is de taak van de moslims om de gewijde tekenen van Allah in
stand te houden zoals opgebaard in de Eerbiedwaardige Koran: “En wie de
gewijde Tekenen van Allah (waaronder het offeren) eer bewijst; voorwaar, dat is (teken) van
Taqwa (Godsvrees) in de harten” [22:32]. Het oproepen om het offeren niet uit te
voeren, is daarom in strijd met de goddelijk wetgeving.
Deze oproepen zijn bovendien niet overtuigend onderbouwt, aangezien de
bezwaren ook moeten gelden op de overige dagen van het jaar. Het is niet gepast om alleen te protesteren als het offerfeest nadert, terwijl moslims gedurende het jaar wel vlees blijven consumeren. Helaas is dit een terugkerend verschijnsel geworden, maar dit jaar geïntensiveerd vanwege het aanhoudende debat in de maanden ervoor.
Concluderend kunnen we stellen dat de rituele slacht gedurende het offerfeest
met de Wil van Allah de Verhevene zal blijven voortbestaan. Het is onze taak als moslims om op één lijn te staan en naar wettelijke mogelijkheden te zoeken zodat wij op een respectabele wijze halalvlees kunnen consumeren en de rituele slacht tijdens het offerfeest kunnen uitvoeren.
Moge Allah vrede en zegeningen schenken aan zijn Profeet Mohammad vrede zij met hem, zijn familieleden, zijn metgezellen en eenieder die in zijnvoetsporen treedt.

 

Persbericht Raad van Marokkaanse Moskeeen Nederland (RMMN)
De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) kan de zorgen over het Offerfeest goed begrijpen. Er heerst veel onduidelijkheid over de vraag of Islamitische slachthuizen het offerschaap halal-proof leveren. De reden voor de zorgen is dat veel moskeebesturen onvoldoende zijn gekend in het verleden op het moment dat de overheid allerlei afspraken maakte over het verdoofd slachten. Men weet dat er regels of afspraken zijn gemaakt met slachthuizen en denkt dat de halalwaarborgen niet gegarandeerd zijn. Dat had voorkomen kunnen worden door veel meer publiciteit hierover te geven binnen de Nederlands-Islamitische bevolkingsgroep.
Er is geen sprake van een landelijk opererend slachthuis die aan alle Nederlandse moslims levert. Er zijn meerdere slachthuizen in Nederland. Elke regio is anders. Elk beleid kan anders zijn.
Wij doen een oproep aan de islamitische slachthuizen om actief in hun regio de gemeenschap te informeren over de halalwaarborgen. Zij hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid.
En de overheid moet meer aan informatievoorziening doen ten aanzien van de gemaakte afspraken met slachthuizen zodat er door moskeebesturen en de moslimgemeenschap een zorgvuldig besluit kan worden genomen. De insteek moet zijn om de zorgen weg te nemen. Het laatste wat wij willen is dat er calamiteiten ontstaan doordat mensen hun offerschaap kopen op plekken waar dat niet de bedoeling is. In het buitenland buiten toezicht van de Nederlandse inspectieorganen. Of zelfs zelf gaan slachten.
Wij zullen daarom een brief sturen aan de portefeuilleminister om met haar onze zorgen te delen en te kijken hoe een en ander alsnog in goede banen kan worden geleid. De zorgen en onduidelijkheid waren voorzienbaar en die zijn terecht. Daar moet alsnog behoorlijke aandacht aan worden geschonken.
RMMN
 

Nieuwe eis vlak voor de zomer: vakbekwaamheidsdiploma Offerfeest
Naast diverse reacties van consumenten en moskeebesturen kregen we ook vanuit een slachthuis de mededeling dat er opeens een nieuwe wet bij is gekomen dat de slachters een nieuwe module nu net voor de zomer moeten halen. Dit als gevolg van het convenant rituele slacht waarbij runderen na de snede verdoofd moeten worden als er na 40 seconden nog tekenen van leven zouden zijn. De slachter moet opeens de module ” Bedwelmen en beoordelen van de effectiviteit van bedwelming” behalen zodat dit op zijn SVO bewijs van vakbekwaamheid moet komen te stáán aldus de NVWA.

Het offerfeest is direct na de zomervakantie en het is bijna een onmogelijke zaak om dat op tijd nu te regelen en zijn extra onnodige kosten aan verbonden. Het NVWA is namelijk degene die de controlerende instantie is en zou beoordelen of er bedwelmd moet worden. Dit punt is tevens niet besproken tijdens het convenantoverleg en staat ook niet in het convenant beschreven. Een vakbekwaamheidsdiploma Offerfeest is dus opeens vandaag 13 juli d.d. bepaald door het NVWA zonder overleg met de islamitische gemeenschap waaronder het CMO of VSV die convenant partijen zijn.
Dit maakt het slachthuis boos en om die reden wil het slachthuis het liefst een boycot.

Tot slot worden er nog berichten verspreid dat lammeren verdoofd moeten worden. Dit punt is onjuist vanuit de afspraken in het convenant “ritueel slachten” naar onze inzichten.
Dit punt is wel besproken tussen de convenantpartijen en het ministerie en de wetenschappelijke raad maar niet ingevoerd als regel.

Wat moet er gebeuren?
Wat nu belangrijk is, is dat er 2 dingen moeten gebeuren naar onze mening;

  • Meer duidelijkheid omtrent de uitvoering van het convenant rituele slacht
  • Regelgeving offerfeest goed afstemmen op de werkelijke noodzaak
  • Slachthuizen steunen die onverdoofd slachten en daar waar verdoofd wordt dit niet accepteren.
    Dit laatste graag melden bij bijvoorbeeld je moskeebestuur of mail ons naar info@ikeethalal.nl
  • De consument zijn stem ook laat horen bij de slagers dat ze breid zijn meer te betalen voor kwalitatief halal vlees

Vragen?
Heeft u vragen over de islamitische slachtwijze dan kunt u gerust contact opnemen. Er zijn namelijk veel misverstanden over dat deze dieronvriendelijker zou zijn dan wanneer er met verdoving gewerkt zou worden. Dit is namelijk niet wetenschappelijk voldoende bewezen op dit moment.

Voorlichtingsbureau Halalvoeding

Met dank aan Nora Naber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

offerfeest

 

offerfeest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.