Vragen over halalvoeding? Stel ze gerust
04/06/2015
Behoefte aan informatie halal toerisme in Nederland neemt toe
10/06/2015
Show all

Uitleg islamitische voedingsleer

Uitleg Islamitische voedingsleer

In de quran staan in verschillende verzen voedingsmiddelen genoemd.
Voedingsmiddelen worden in de quran vaak beschreven als een teken of les voor de mens. Door deze te beschouwen kan de mens zich bewust worden van Gods bestaan, Zijn Grootsheid en Zijn Genade voor de mensheid.( 6:99, 13:3-4, 16:11, 20:54, 23:21, 32:27, 35:27, 39:21 en 55:10-13)

Zo staat er bijvoorbeeld in een hele mooie vers (aya) in de quran vermeld:
“In het vee is er voor jullie ook een les: van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is, geven Wij jullie zuivere melk te drinken die de drinkers goed bekomt.
En van de vruchten van de palmen en de wijnstokken: jullie nemen ervan een bedwelmende drank en goede voeding. Daarin is zeker een teken voor mensen die verstandig zijn.
En jouw Heer heeft de bijen ingegeven: ‘Betrek behuizingen in de bergen, in de bomen en in wat zij (als dakconstructies) optrekken.
Eet dan van alle vruchten en ga met gemak langs de wegen van jouw Heer.’ Uit hun buiken komt een drank van verschillende kleuren waarin genezing voor de mensen is. Daarin is zeker een teken voor mensen die nadenken.” (Surah an Nahl, 16:66-69)

Ook in onderstaande vers

“En Wij hebben voor jullie daarmee tuinen van palmen en wijnstokken laten ontstaan waarin jullie veel vruchten hebben en waarvan jullie kunnen eten en een boom die uit de berg Sinaa’ voortkomt die olie voortbrengt en saus voor hen die eten.
In het vee is er voor jullie ook een les; van wat er in hun buiken is geven Wij te drinken. Jullie hebben daarvan ook veel nut en jullie eten ervan.” (23:19-21) zie ook (16:5).

Voeding als levensonderhoud voor de mens

In een aantal andere verzen wordt benadrukt over de voedselvoorziening aan de mens waarin wij mensen dankbaar zouden zijn en vertrouwen moeten blijven hebben op de Voorziening.

“En een teken voor hen is de dode aarde die Wij tot leven brengen en waaruit Wij zaadkorrels voortbrengen zodat zij ervan eten.
En Wij hebben erop tuinen van palmen en wijnstokken gemaakt en bronnen laten ontspringen, opdat zij van de vruchten daarvan en van wat hun handen maken kunnen eten. Zullen zij dan geen dank betuigen?” (Surah Ya Sien, 36:33-35)

Mariam, de moeder van Jezus (‘Isa).
“..Telkens als Zakariyya bij haar in het heiligdom binnenkwam vond hij proviand bij haar. Hij zei: ‘Mariam, waar heb jij dit vandaan?’ Zij zei: ‘Het komt van God. God geeft levensonderhoud aan wie Hij wil, zonder afrekening’.” (Sura al-‘Imraan, 3:37) “Toen maakten de weeën dat zij naar de stam van de palm ging. Zij zei: ‘Ach was ik maar eerder gestorven en was ik maar volstrekt in vergetelheid geraakt.’ Maar hij riep haar van onder haar vandaan: ‘Wees niet bedroefd, jouw Heer heeft onder jou een beekje geplaatst. En schud de stam van de palm naar je toe dan zal zij verse rijpe dadels op je laten vallen. Eet en drink dan en wees goedsmoeds (…)’.” (Surah Mariam, 19:23-26)

Herhaaldelijk spoort Allah de mensen dan ook aan om gebruik te maken van al het goede dat Hij ons voor de vervulling van onze levensbehoeften gegeven heeft.

“Jullie die geloven! Eet van de goede dingen die Wij jullie voor jullie levensonderhoud gegeven hebben en betuigt dank aan God, als Hij het is die jullie dienen.” (Surah al-Baqara, 2:172)
En “Hij is het die de aarde voor jullie handelbaar gemaakt heeft. Wandelt dus over haar rug en eet van het levensonderhoud dat Hij geeft. En de herrijzenis voert naar Hem.” (SurahAl-Mulk, 67:15)

gezond halal van A tot Z

Voedingsgroepen in de quran

Het voedsel in de quran kan men indelen in verschillende groepen:

* Groente (2:61) en Fruit(2:21)
Groente: ui (2:61),komkommers (2:61),  olijven (6:99),pompoenen (37:146)
Fruit: dadels (4:24), granaatappels (o.a. 6:141),  bananen (56:29), vijgen (95:1), en druiven (2:266)

*Koolhydraatbronnen
* Granen (50:9), zaadkorrels 36:33 en 55:12), mosterdzaad (21:47 en 31:16)
en peulvruchten waaronder linzen(2:61). Brood is expliciet genoemd(12:36)

* Eiwitbronnen
Vlees (kamelenvlees 22:36), lamsvlees, rundvlees,
Gevogelte (56:21), Vis(5:96) en Ei(37:49)
Linzen(2:61)

* Vocht
Water (25:48-49)
Drank (36:73)
Zuivel:(23:19-21), pure melk (16:66-69)
Sap(12:49)

 *Olie (23:20)

* Kruiden
Gember(76:17)
Knoflook (2:61)

* Honing (47:15)

Herkomst voedingsmiddelen
Ook zijn er termen gebruikt die de herkomst van deze voedingsmiddelen aanduiden, zoals landbouwgewassen (6:141), (klein)vee (6:146), jachtwild (5:95), boomgaarden (78:32 en 80:30), graan ( 50:9) en zaadkorrels (36:33 en 55:12) .

Zie info ook op https://www.ikeethalal.nl/voedsel-de-quraan/

DIEETAVISERING

Maak gerust een afspraak voor een dieetadvies via info@ikeethalal.nl https://www.ikeethalal.nl/afspraak-dieetavisering-online/

 

Wist je dat voedsel uit tijden van de verschillende profeten in de quraan genoemd zijn?

Voedsel wordt veel genoemd in de quraan verhalen over profeten. Zie onderstaand de namen van de profeten en welke voedingsmiddelen er genoemd werden in de quran.

Musa (Mozes)
Zo vroeg Musa( Mozes) a.s. aan God om water voor zijn volk, waarna Allah twaalf bronnen met drinkwater liet ontstaan (2:60 en 7:160).
Allah gaf hen ook manna en kwartels (7:160).
Op deze manier liet God dus Zijn aanwezigheid zien.
Verder verzocht het volk van Musa hem om aan God groente, komkommers, knoflook, linzen en uien te vragen (2:61).

Yousef (Jozef)
In het verhaal van Yousef (Jozef) komt voedsel niet alleen voor in de dromen die hij aan zijn medegevangenen en aan de koning uitlegt maar ook in de maaltijden dat de vrouw van de koning voor haar vriendinnen klaarmaakte (12:31-49).
In de quran staat dat Yousef proviand gaf aan zijn broers(12:59 en 12:70).In dit verhaal lijkt voedsel vooral een situatie van rijkdom en welvaart te betekenen.

Ibrahim (Abraham)
De profeet Ibrahim zette zijn gasten een geroosterd kalf voor (11:69 en 51:26-27).
En nadat hij samen met zijn zoon Isma’iel (Ismael) de Ka’aba had gebouwd verrichtte Ibrahim de volgende dua (smeekbede):
“Mijn Heer, maak dit tot een veilige plaats en voorzie met vruchten in de levensbehoeften van zijn bewoners die geloven in God en de laatste dag.” (Surah al-Baqara, 2:126)
Ibrahim toonde zijn dankbaarheid via de uitspraak die hij deed “En Hij is het die mij spijzigt en te drinken geeft” (Surah as-Shu’araa, 26:79)

Isa( Jezus)
Ook Jezus(Isa) vroeg Allah (God) naar aanleiding van een verzoek van zijn discipelen, om een tafel met eten, en voegde daaraan toe:
“En voorzie in ons levensonderhoud; U bent de beste voorziener.” (Surah alMaa’ida, 5:114)

Ayoub(Jop)
Ayoub kreeg de genezing middels water drinken en zich te reinigen ermee met de koelte ervan.
“En toen Ayoub tot Allah riep dat Satan hem met tegenspoed en kwelling had getroffen, antwoordde Allah: “Stamp met je voet, dit is water voor een koel bad en een drank.” (Sura Saad, 38:42)

 

Voorkom voedselverspilling en eet niet overmatig
In de islamitische voedingsleer wordt regelmatig benadrukt geen voedsel te verspillen. Eet wat nodig is en niet meer dan het lichaam aan kan. Tegenwoordig weten we dat te veel calorieen overgewicht veroorzaakt en de kans op hart en vaatziekten verhoogd is.

“Kinderen van Adam! Doe jullie mooie kleding aan bij elke moskee en eet en drinkt, maar weest niet verkwistend; Hij bemint de verkwisters niet.” (Surah al-A’raaf, 7:31)
“Eet van de goede dingen waarmee Wij in jullie levensonderhoud voorzien, maar overdrijft daarbij niet zodat Mijn toorn over jullie losbarst; over wie Mijn toorn losbarst, die komt ten val.” (Surah Taha, 20:81) meer info zie https://www.ikeethalal.nl/islam-promoot-het-tegen-gaan-van-voedselverspilling/

Halalvoeding
In de islamitische voedingsleer staan duidelijk voedingsmiddelen die halal ofwel toegestaan zijn maar ook voedingsmiddelen die haram zijn en afgeraden voor de mens. Zoals bloed, varkensvlees, vlees waar niet de naam van God over is gesproken en wijn

 “Verboden is voor jullie wat vanzelf is doodgegaan, bloed, varkensvlees, vlees van iets waarover iets anders dan God is aangeroepen, het verstikte, het doodgeslagene, het doodgevallene, het doodgestotene, wat wilde dieren hebben aangevreten – behalve wat jullie geslacht hebben – en wat geofferd is op de offerstenen en ook dat jullie met pijlen verloten. Dat is een schande. (…) Maar als iemand door honger gedwongen wordt zonder tot zonde geneigd te zijn, dan is God vergevend en barmhartig. Zij vragen jou wat hun toegestaan is. Zeg: ‘Toegestaan aan jullie zijn de goede dingen en (de vangst van) die roofdieren die jullie afgericht hebben door ze iets te leren van wat God jullie geleerd heeft.’ Eet dus van wat zij voor jullie vangen en vermeldt Gods naam erover. En vreest God; God is snel met de afrekening.” (Surah al-Maa’ida, 5:3-4)
Verder worden wijn en gokken een ‘grote zonde (2:219) en een ‘gruwel’ genoemd die vijandschap en haat tussen de gelovigen veroorzaken en de mensen afhouden van het gedenken van Allah en van het gebed (5:90-91). “Vermijdt die dus”, zegt Allah. Hierop is het islamitische verbod op alcohol gebaseerd.

meer info over Halalvoeding zie https://www.ikeethalal.nl/wat-halalvoeding/

 Vasten en vrijgevig zijn met voedsel
In de quran staan verzen over de onthouding van voedsel, bijvoorbeeld in de vastenmaand Ramadan: “..Eet en drinkt totdat voor jullie in de morgenschemering de witte draad van de zwarte draad te onderscheiden is. Vast dan volledig tot aan de nacht. (…)” (Surah al-Baqara, 2:187)
En “.. En zij die er wel toe in staat zijn (maar het niet doen) hebben als vervangende plicht een behoeftige te spijzigen (…).” (Surah al-Baqara, 2:184)

Zowel onthouding van voedsel als het geven van voedsel aan de armen worden in de Koran ook genoemd als een vorm van compensatie voor mensen die een eed verbroken hebben (5:89) en voor mannen die op een bepaalde manier van hun vrouw scheiden, maar daar vervolgens op terugkomen (58:4).

Meer nog dan in termen van regels, wordt het geven van voedsel aan de armen in de Koran echter benadrukt als een morele verplichting van de gelovigen.
Allah beschrijft bijvoorbeeld de vrome gelovigen als mensen die “voedsel geven op een dag van hongersnood aan een wees uit de verwantschap of aan een arme behoeftige.” (Sura al-Balad, 90:14-16). Elders in de Koran staat:
“En zij geven, hoe lief zij het ook hebben, voedsel aan behoeftige, wees en gevangene. ‘Wij geven jullie voedsel ter wille van God; Wij wensen van jullie geen loon of dank’.” (Sura al-Insaan, 76:8-9) Degenen die echter nagelaten hebben om de armen te voeden, worden door Allah gewaarschuwd voor Zijn conclusies op de Dag des Oordeels.
“Heb jij hem gezien die de godsdienst loochent? Dat is hij die de wees wegduwt en die er niet op aandringt de behoeftige voedsel te geven.” (Sura Al-Maa’un, 107:1-3)

Naast de verzen uit de quraan zijn er ook overleveringen (hadith) waarin uitspraken over voeding zijn gedaan. Hier komen we op terug in ons volgende artikel insha Allah.

Mariam Aaras
Voorlichtingsbureau Halalvoeding

 

 

 

islamitische voedingsleer

 

 

islamitische voedingsleer

Diëtist Mariam
Diëtist Mariam
Mijn naam is Mariam Aaras en heb deze website gemaakt door en voor jullie om zoveel mogelijk informatie te bieden daar waar veel vragen, discussie en behoefte naar was. Dieetadviezen vanuit de Nederlandse keuken, maar ook rekening houdend met de halalrichtlijnen die moslims hanteren. Daarnaast heb ik een brede interesse in de multiculturele keukens. Zelf ben ik een dubbelbloedje van Marokkaanse en Nederlandse komaf wat mij rijk heeft gemaakt aan voedingskennis. Het is de granaatappel waarmee mijn vader me heeft geïnspireerd om de genezende werking van fruit te gaan onderzoeken en de vijgenboom van mijn opa in Marokko. Mijn moeder heeft me de gezondheidseffecten van boerenkoolstampot en erwtensoep geleerd met een halaltintje. Je bent wat je eet en gezond eten begint bij kennis. Voeding brengt mensen bij elkaar en de verscheidenheid aan culturen is een rijkdom want na zoveel jaren ben ik nog steeds niet uitgeleerd. Voeding mijn levenspassie en help er graag anderen mee om er van te genieten en gezonder van te worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.